Adatkezelési tájékoztató

 1. Adatkezelő, adatkezelés jogalapja: "Optimum" Műszaki Szaktanácsadói Közkereseti Társaság (rövidített név: Optimum Kkt., Cg.: 03-03-100386, adószám: 20433172-2-03, NAIH-87448/2015., NAIH-87916/2015., NAIH-87491/2015., 6500 Baja, Kálmán Király u 15. székhelyű gazdasági társaság) (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelés alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a (2) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó (a www.mestercsalad.hu honlap „Regisztráció” - http://mestercsalad.hu/user/create_user linken elérhető - menüpontja alatt megjelenő adatlap kitöltőjének) önkéntes hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulás a fentebb hivatkozott honlapon található adatlap (a továbbiakban: adatlap) kitöltésével, és az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével, végül a regisztráció elküldésével valósul meg. 

  Az Adatkezelő által végzett adatkezelés hatósági nyilvántartási számai:

  • hírlevél küldésre vonatkozóan: NAIH-87448/2015.
  • direktmarketing tevékenységre vonatkozóan: NAIH-87916/2015., NAIH-87491/2015.

  Az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 2. Kezelt adatok meghatározása: Az adatkezelés az adatlapon feltűntetett, kitöltendő személyes adatok és elérhetőségek körét (név, telefonszám, e-mail cím, lakcím/postacím), valamint a Felhasználó személy étkezési szokásaira kiható egészségi állapotára vonatkozó különleges adatait érinti.

 3. Az adatkezelés célja: A Felhasználó személyek részére az általuk önként megadott személyes adataik, különleges adataik és elérhetőségeik felhasználásával az egészségi állapotuknak megfelelő étkezési lehetőségekről, és az ilyen étkezést lehetővé tévő termékekről szóló hírlevelek, üzenetek és információs anyagok eljuttatása, valamint közvetlen üzletszerzési céllal történő kapcsolatfelvétel. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót (9. pontban foglaltak szerint).

 4. Adatkezelési listák

  Üzletszerzési lista: hírlevelek, üzenetek, információs anyagok küldése céljából nyilvántartott adatokkal vezetve. 

  Tilalmi lista: az adatkezeléssel érintett (Felhasználó/Megrendelő) kérelmére adott célra tovább nem kezelhető adatok listája. 

  Adattovábbítási nyilvántartás: Adatkezelő  az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

  Adatvédelmi incidens nyilvántartás: személyes adat jogellenes kezeléséről vagy feldolgozásáról és ezek elhárítására megtett intézkedésekről szóló nyilvántartás. Adatkezelő az adatkezelési célok elérése érdekében – a fent írtak szerint –, külön listák formájában, elkülönülő adatbázisokban kezeli az adatokat.

 5. Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az érintettek adatait a 3. pontban írt célok megvalósulásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszűntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszűntetését illetve az adatok törlését e célt illetően is. 

 6. Adatok törlése: Az adatkezelés minden értelemben megszűnik és az adatok törlésre kerülnek Felhasználó ezirányú kérelmének kézhezvételét követő 10 munkanapon belül, beleértve a már átadott adatok új adatkezelőnél történő törlését is. Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Továbbá Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 7. Adattovábbítás: 

  Adatkezelő szállítással megbízott partnere a Trans-o-flex Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa út. 12, Cg. 01-09-980899) résére az e-mail útján leadott megrendelések teljesítése érdekében továbbítja az adott megrendelést elküldő Felhasználó név és  cím adatait, telefonos elérhetőségét a kézbesítés lehetővé tétele és egyeztetése céljából.

  Ezen felül adatkezelő kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. Üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. Adatkezelő az adattovábbításokról az Info tv-ben meghatározott adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 8. Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az UNAS Online Kft. (9400 Sopron, Major köz 2. I/15., Cg.: 08-09-015594, adószám: 14114113-2-08) webtárhely szolgáltató személyében. Az adatok feldolgozása kizárólag olyan technikai műveleteket jelent, mely a www.mestercsalad.hu honlap üzemeltetéséhez szükséges. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

 9. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Írásban tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, annak célját, jogalapját, időtartamát, adatfeldolgozó nevét, címét, tevékenységét, adattovábbítás jogalapját, címzettjét illetően, mely tájékoztatást Adatkezelő 30 napon belül írásban megadja. Folyó évben adott adatkörre először benyújtott ilyen kérelem teljesítése ingyenes, egyéb esetekben 1.000.- Ft-os költséggel jár (kivéve: jogellenes adatkezelés, vagy ha kérés helyesbítéshez vezet). Kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő 30 napon belül teljesít. 

  Minden Felhasználónak joga van ahhoz, hogy megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását, továbbá kérje személyes adatainak zárolását, az Adatkezelő birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. Adatkezelő a törlést köteles 10 munkanapon belül végrehajtani, majd írásban tájékoztatni az érintettet kérésének teljesítéséről. 

  A Felhasználó kérelmeit e-mailben az info@mestercsalad.hu címre, levélben pedig a 6500 Baja, Kálmán király u 15. postacímre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni. 

  Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

  A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

  Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. 

  Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulás lehetőségéről.    

 10. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat. 

  Az adatok kezelése csak az itt meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 

 11. Az érintettek jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Postafiók: 1530  Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36  1  391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

   

  Optimum Kkt.